V deň nástupu na festival musí mať každý brigádnik minimálne 18 rokov. Výnimky sa neudeľujú.

Každý brigádnik musí nosiť počas trvania brigády reflexnú vestu s logom organizátora, ktorú dostane pri príchode na letisko.

Každý brigádnik musí absolvovať školenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (BOZP). Toto školenie poskytuje organizátor priamo na mieste.

Porušenie pravidiel môže viesť k ukončeniu pracovného pomeru. Pri závažnom porušení pravidiel môžu byť uplatnené sankcie z výplaty. Nechceme nikoho šikanovať, potrebujeme sa chrániť. K prípadným problémom pristupujeme ľudsky a väčšinou brigáda prebehne bez konfliktov :)

Školenie o BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci):
Organizátor zabezpečí pre každého brigadníka na mieste školenie BOZP. Brigadník je povinný sa ho zúčastniť. Za každých podmienok je treba dodržiavať bezpečnosť pri praci. Počas horúcich dní treba dodržiavať pravidelný prísun vody, aby nedošlo k dehydratácii, chrániť sa pred slnkom ochranným prípravkom a prikrývkou hlavy. Počas chladných dní nosiť dostatočne teplé oblečenie a za každých okolností treba nosiť kvalitnú a pevnú obuv. Chrániť sa musí brigádnik najmä sám. Pitný režim, strava a pracovné pomôcky poskytuje organizátor.

Stanovanie:
Brigadníci majú zabezpečený priestor na stanovanie v brigadníckom campe. Treba si priniesť vlastný stan, karimatku a spacák. Brigadníci, ktorí nepracujú počas festivalu budú musieť počas festivalu stanovať mimo tohto brigádnickeho campu.

Pitný režim:
Organizátor abezpečuje neobmedzený pitný režim: minerálky + možnosť doplniť si pitnú vodu z nádob na to určených.

Strava:
Informácie o strave sú uvedené pri každej pracovnej pozicii v sekcí pracovné pozície.

Zákazy:
Je prísny zákaz pitia alkoholu či užívania iných omamných látok počas pracovnej doby. Dodržiavanie bude kontrolované a v prípade zistenia požitia alkoholu resp. zostatkového alkoholu bude brigádnik nekompromisne vylúčený z pracovného tímu, páska mu bude odobratá a bude vyvedený z areálu. Pre všeobecné festivalové zákazy, pozri Zákazy v Info sekcii.